Purnima Sunday, Rasa Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Srila Murari Gupta and Tridandi Swami Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Beginning of Kartik-vrata (if begun from the purnima).
Sunday, 13th October 2019


  • Next