Shukla – Dwadashi, Fasting for Vijaya Mahadwadashi. Sri Vaman Dwadashi. Appearance of Lord Vamandev. Appearance of Srila Jiva Goswami Prabhu. Sri Hari Parshwa-parivartan.
Tuesday, 10th September 2019


  • Next